Giới thiệu

Trung Tâm Thông Tin Đào tạo thuộc Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) là cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân; an ninh nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, cơ sở hạt nhân; kiểm soát hạt nhân và thực hiện các hoạt động sự nghiệp nhằm bảo đảm thực hiện các chức năng trên.
Lịch sử hình thành và phát triển của Cục ATBXHN trải qua 3 giai đoạn:

TIN TỨC MỚI